Excel functions series - Part 4

[ MARATHI ].......


आज आपण टेक्स्ट म्हणजेच शब्द आणि वाक्य यांसोबत काम करताना जे फंक्शन्स उपयोगी पडतात ते पाहुया.

RIGHT - दीलेल्या टेक्स्ट मधील उजवीकडचा भाग वेगळा काढायचा असेल तर तर RIGHT हे फंक्शन वापरतात.

उदाहरणार्थ - समजा सेल A2 मध्ये ABCDEF असे लिहिले आहे. यापैकी फक्त DEF ही उजवीकडील तीन अक्षरे वेगळी करायची असतील तर =RIGHT(A2,3) असा फॉर्म्युला लिहावा.

=RIGHT(OriginalText,NumberOfCharactersRequired)

OriginalText = A2 = ज्या सेलमधील उजवीकडील भाग वेगळा काढायचा असेल त्या सेलचे नाव.

NumberOfCharactersRequired = 3 = उजवीकडील जेवढी अक्षरे वेगळी करावयाची आहेत त्यांची संख्या

खाली चित्रात दीलेल्या आणखी काही उदाहरणे अभ्यासल्यास RIGHT फंक्शनचा वापर अधिक स्पष्ट होइल.

LEFT - दीलेल्या टेक्स्ट मधील डावीकडचा भाग वेगळा काढायचा असेल तर तर RIGHT हे फंक्शन वापरतात.

उदाहरणार्थ - समजा सेल A2 मध्ये ABCDEF असे लिहिले आहे. यापैकी फक्त ABC ही डावीकडील तीन अक्षरे वेगळी करायची असतील तर =LEFT(A2,3) असा फॉर्म्युला लिहावा.

=LEFT(OriginalText,NumberOfCharactersRequired)

OriginalText = A2 = ज्या सेलमधील डावीकडील भाग वेगळा काढायचा असेल त्या सेलचे नाव.

NumberOfCharactersRequired = 3 = डावीकडील जेवढी अक्षरे वेगळी करावयाची आहेत त्यांची संख्या

खाली चित्रात दीलेल्या आणखी काही उदाहरणे अभ्यासल्यास LEFT फंक्शनचा वापर अधिक स्पष्ट होइल.

MID = दीलेल्या टेक्स्ट मधील मधला भाग वेगळा काढायचा असेल तर तर MID हे फंक्शन वापरतात.

उदाहरणार्थ - समजा सेल A2 मध्ये ABCDEF असे लिहिले आहे. यापैकी फक्त CD ही मधली दोन अक्षरे वेगळी करायची असतील तर =MID(A2,3,2) असा फॉर्म्युला लिहावा.

=MID(OriginalText,PositionToStartPicking,NumberOfCharactersToPick)

OriginalText = A2 = ज्या सेलमधील डावीकडील भाग वेगळा काढायचा असेल त्या सेलचे नाव.

PositionToStartPicking = 3 = ज्या अक्षरापासुन पुढची अक्षरे वेगळी काढावयाची आहेत त्या अक्षराचा क्रमांक

NumberOfCharactersToPick = २ = एकुण जेवढी अक्षरे वेगळी काढावयाची आहेत त्यांची संख्या

खाली चित्रात दीलेल्या आणखी काही उदाहरणे अभ्यासल्यास MID फंक्शनचा वापर अधिक स्पष्ट होइल.


Get NETBHET straight in your inbox / आता नेटभेट मिळवा थेट इमेल द्वारे

Enter your email address / खालील रकान्यात तुमचा इमेल पत्ता द्या.

Excel functions series - Part 4 Excel functions series - Part 4 Reviewed by Salil Chaudhary on 11:23 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.